Tipy na knihy: Výber za rok 2016

9. Americký cisár

8. Nepristúp na kompromisy

7. Support

6. Elon Musk

5. Hovor ako TED

4. Fialová krava

3. Jeden z nás — príbeh o Nórsku

2. Nikdy nejedz sám

  • Networking nie je o rozdávaní vizitiek, ale o tom, že si okolo seba tvoríme sieť ľudí, ktorí nám môžu v budúcnosti pomôcť a ktorým môžeme v budúcnosti pomôcť my.
  • Ak chceme byť úspešní, musíme sa stretávať s úspešnými ľuďmi.
  • Je potreba stanoviť si cieľ, ktorý chceme v živote dosiahnuť. Tento cieľ si musíme napísať na papier a takisto si stanoviť ako tento cieľ dosiahneme. Aby sme dosiahli akýkoľvek cieľ, budeme okolo seba potrebovať sieť ľudí, ktorí nám s tým pomôžu.

1. Sedem návykov skutočne efektívných ľudí

--

--

Contenťáčka, copywriterka, milovníčka kníh, cestovateľka a mama. Pracovné články čítajte na blog.gabkakoscova.sk. Tie osobnejšie články nájdete tu.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store